×

دیتاست داده های کیفیت شراب

۸,۹۰۰ تومان

دیتاست داده های شراب

۷,۵۰۰ تومان

دیتاست اطلاعات بیسیم داخلی محلی

۸,۰۰۰ تومان

دیتاست مجموعه داده Wilt

۸,۲۰۰ تومان

دیتاست مشتریان عمده فروشی

۷,۸۰۰ تومان

دیتاست داده های مخمر

۹,۵۰۰ تومان

دیتاست تمرینات وزنه برداری با استفاده از مجموعه داده های واحد های اندازه گیری درونی مانیتورینگ

۷,۸۰۰ تومان

دیتاست اطلاعات باغ وحش

۸,۰۰۰ تومان

دیتاست اسب کولیک

۹,۰۰۰ تومان

دیتاست مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ

۷,۵۰۰ تومان

دیتاست دستور زبان حالات چهره 

۹,۵۰۰ تومان

دیتاست محاسبه ی پوشیدنی: طبقه بندی داده ها و حرکات بدن (PUC-Rio)

۷,۵۰۰ تومان

دیتاست کانال تلویزیونی اخبار تشخیص تجاری

۷,۹۰۰ تومان

دیتاست مسیرهایGPS

۷,۵۰۰ تومان

دیتاست مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل (نسخه ۱)

۸,۹۰۰ تومان

دیتاست شناسایی شیشه

۹,۰۰۰ تومان

دیتاست ارزیابی دانش آموزان turkiye

۹,۵۰۰ تومان

دیتاست داده های فیزیکی عملکردهای vicon

۸,۳۰۰ تومان

دیتاست Gisette

۸,۰۰۰ تومان

دیتاست فشار خون

۷,۵۰۰ تومان
0