×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های دیابت با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی(Random Forest) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  رایگان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم (KNN) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0