×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی KMEDIODS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۶۵,۱۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۰۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۵۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

  ۶۳,۹۲۰ تومان
  0