×
 • پروژه تخصیص منابع و بهبود مصرف انرژی در رایانش ابری با کمک مجازی سازی،اضافه نمودن منابع انرژی تجدید پذیر الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۷,۸۴۰ تومان

  پروژه کاهش مصرف انرژی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و مجازی سازی در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۴,۳۶۰ تومان

  پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS و انرژی تجدید پذیر در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۴,۹۶۰ تومان

  پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۶,۰۴۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۳,۷۶۰ تومان

  پروژه مدیریت منابع ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بیزین در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۲,۶۸۰ تومان

  پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم TS-QOS در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۴,۴۸۰ تومان

  پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم برگر در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۰,۱۶۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم Min-Min با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۳,۵۲۰ تومان

  پروژه مجازی سازی ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کلودسیم (CloudSim)

  ۷۸,۸۰۰ تومان

  پروژه مهاجرت زنده ماشین های مجازی در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم CR/TR با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۸,۶۸۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کوله پشتی با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۰,۰۴۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۱,۹۶۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم سنجاقک با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۰,۲۸۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ازدحام گربه های پیشرفته با کلودسیم(Cloudsim)

  ۷۷,۲۴۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با کلودسیم (CloudSim)

  ۷۸,۵۶۰ تومان

  پروژه بهره وری انرژی در مرکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم DVFS در کلودسیم جاوا نت بینز(Cloudsim)

  ۷۹,۴۰۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه زمانبندی وظایف با استفاده از الگوریتم EDF در رایانش ابر با زبان جاوا نت بینز(NetBeans)

  ۶۲,۰۴۰ تومان
  0