×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۲,۵۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۶,۹۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۷,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۱,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۹,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۰,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۲,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۲,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۱,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۷,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی آندرا پرادش برق مصرفی شبانه روزی خانگی  با استفاده از الگوریتم بگینگ (BAGGING) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان
  0