×
 • پروژه تشخیص تراکنش های کارت اعتباری مشتریان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی ایمیل های DBWORLD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۰,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص فشار خون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۴۸,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص نقشه برداری کلاسیک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۵,۶۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۴,۴۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی پیشگیری از بارداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص پایه ارتباطی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پرونده های رای گیری کنگره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۰,۱۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی آب و هوا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۴۸,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مزمن کلیوی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۵,۷۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حرکات مهره های شطرنج با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۴,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات شخصیتی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۴,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر فونت شخصیت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۵,۸۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دهانه رحم (عوامل خطر) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص درآمد سرشماری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پیگیری و ردیابی حمل و نقل محموله با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۰,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات ارزیابی خودرو با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی BUZZ در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

  ۵۱,۶۰۰ تومان
  0