×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۶,۶۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۷,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۱,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۷,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم لوجستیک (LOGESTIC) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان
  0