×
 • پروژه تشخیص حملاتKDDCUP99 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهاداردر بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دادهای مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (Botnet) بات نت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان
  0