×

پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۱۹,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز (ATM)  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

۱۸,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

۱۷,۱۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملاتKDDCUP99 با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات COCOMO با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۰,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت اوراق بهاداردر بازار بورس با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دادهای مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی حملات کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون(MLP) در رپیدماینر

۲۱,۵۰۰ تومان
0