×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کارکنان یک واحد تجاری با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری افسردگی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات دانشجویان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری مغزی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات داروها با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۶,۵۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تنفسی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات محصولات با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۶۴,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست دانش آموزان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۴۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۱۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DARPA با الگوریتم k-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۰۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DDOS با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده های  IRIS با الگوریتم  K-means در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان
  0