×
 • پروژه تشخیص حملات دیتاست COCOMO با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص اطلاعات دانشجویان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست KDDCUP99 با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های بیماری مغزی با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست داده ها با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان تنفسی با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۴,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های اطلاعات محصولات  با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص اطلاعات دانش آموزان با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های مشتریان بانک با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حملات (BotNet) بات نت با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست پروتئین ها با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حیوانات (DDOS) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۲,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از روش بوستینگ(Boosting) در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان
  0