×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست COCOMO با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های مصرف انرژِی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم آدابوست(adaboost) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان
  0