×
 • پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز (ATM)  با استفاده از الگوریتم X-means در وکا(weka)

  ۵۰,۰۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتم X-MEANS در وکا(weka)

  ۴۸,۲۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMO با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۰۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۸۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۹۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۷۲۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۲۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۴,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۳,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۱,۶۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۴۸۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با الگوریتم خوشه بندی X-MEANS در رپیدماینر

  ۵۰,۳۶۰ تومان
  0