×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۱۱۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا (weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا (weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا (weka)

  ۶۲,۴۴۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۵۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۸۳۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا (weka)

  ۶۱,۰۱۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

  ۶۲,۳۷۵ تومان
  0