×
 • پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم (IB1) در وکا

  ۵۰,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم(IB1) در وکا

  ۵۰,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۴۹,۳۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

  ۴۹,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

  ۴۹,۰۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

  ۴۸,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۴۸,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم (IB1 ) در وکا

  ۴۸,۱۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۶,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

  ۵۵,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۴,۹۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۴,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۴,۴۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

  ۵۵,۵۲۰ تومان
  0