×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۸۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم آدابوست در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۴۴۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان
  0