×
 • پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی نهنگ (WOA) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۰۸۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم سینوس کسینوس (SCA) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۵۱,۲۴۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم ذرات سالپ (SSA) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۵۶۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ربوست (RO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۸۰۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندمنظوره (MVO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۶۸۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی پروانه (MFO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۵۱,۴۸۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی گرگ (GWO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۴۴۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ملخ(GOA) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۰۸۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهبود یافته سنجاقک(BDA) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۵۱,۱۲۰ تومان

  پروژه پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی مورچه شیر (ALO) با متلب (شبیه سازی مقاله الزویر)

  ۶۸,۱۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم SVM-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۳۹,۰۰۰ تومان ۶۲,۲۸۰ تومان

  طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم شبکه عصبی-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۶۵,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق(Deep Learning) و الگوریتم درخت تصمیم-پیاده سازی مقاله الزویر

  ۶۴,۶۸۰ تومان

  پروژه رفع مشکل پوشش مرزی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از روش فازی(Fuzzy) – پیاده سازی مقاله ۲۰۱۷ الزویر

  ۳۸,۹۰۰ تومان ۶۹,۸۸۰ تومان

  پروژه رفع مشکل پوشش مرزی در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از آتوماتای یادگیر(learning automata)-پیاده سازی مقاله ۲۰۱۷ الزویر

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم(WSN) با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب(پیاده سازی مقاله ۲۰۱۷)

  ۶۸,۸۰۰ تومان
  0