×
 • بیماری تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) در متلب (پردازش تصویر)

  ۶۰,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم شبکه عصبی در متلب (پردازش تصویر)

  ۶۹,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم KNN در متلب (پردازش تصویر)

  ۵۱,۸۴۰ تومان
  0