×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۴,۷۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS)با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

  ۶۲,۶۳۵ تومان

  پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۱,۲۰۵ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

  ۶۰,۹۴۵ تومان
  0