×
 • پروژه پنهان نگاری پیام درتصویر با الگوریتم LSB در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

  ۳۹,۸۴۰ تومان

  پروژه استگانوگرافی متن در تصویر با الگوریتم Lossless compression (مقاله ۲۰۱۶)

  ۵۴,۶۰۰ تومان

  پروژه واترمارک کردن متن در تصویر با الگوریتم crypto – watermarking در متلب (مقاله ۲۰۱۵)

  ۵۶,۴۰۰ تومان

  پروژه پنهان نگاری پیام در تصویر با الگوریتم Alpha Blending در متلب (مقاله ۲۰۱۷)

  ۵۵,۸۰۰ تومان

  بیماری تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم ماشین بردار پشتیبان(SVM) در متلب (پردازش تصویر)

  ۵۸,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با الگوریتم شبکه عصبی در متلب (پردازش تصویر)

  ۵۷,۰۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم KNN در متلب (پردازش تصویر)

  ۳۹,۸۴۰ تومان

  پروژه پیش بینی بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین ترکیبی درمتلب

  ۵۹,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت بر اساس تصاویر ضایعات چشم با استفاده از روش های بوستینگ (Boosting) در متلب

  ۵۸,۲۴۰ تومان
  0