×
 • پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۰,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۱,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۲,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۲,۰۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۲,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۷,۷۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ژنراتور پایگاه داده موج شکل با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۱,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۸,۰۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۴۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۶,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۵,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۲,۸۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۱,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مجموعه داده ارزیابی دستیار آموزش با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ای دی  (AD TREE) در وکا

  ۶۳,۶۰۰ تومان
  0