پروپوزال ارائه سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کوانتوم ازدحام ذرات در رایانش ابری

۲۶۹,۷۰۰ تومان