×

پروژه طبقه بندی داده های کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

۲۳,۲۰۰ تومان

پروژه تشخیص دیتاست پروتئین ها با الگوریتم شبکه عصبی درمتلب

۲۰,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه پیش بینی تراکنش های مشکوک در کارت اعتباری در بانکداری الکتریکی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۸۵۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های iris با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات (DARPA) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات بات نت (Bot Net) با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص دیتاست cocomo با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۸۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان ریه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۴۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی مردان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی زنان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری قلبی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان بارش باران با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۲,۱۰۰ تومان

پروژه پیش بینی میزان برق مصرفی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

۲۱,۸۵۰ تومان
0