×
  • الگوریتم انتخاب ویژگی کلونی مورچگان

    در اين الگوریتم ارتباط حشره ها ميبايست محيط اطراف را به نحوي تغيير دهد كه ساير همنوعانش از تغيير محيط آگاه شوند و پيام مورد نظر حشره را دريافت كنند. يكي از بارزترين مثال ها براي چنين ارتباطي، ريزش ماد هاي شيميايي به نام فرومون به وسيله مورچه ها بر روي مسير حركت است. به اين نحو كه مورچه ها طي حركت، دنبال هاي از فرومون را ترسيم مي كنند و همواره مشتاق به دنبال كردن مسيرهايي هستند كه فرومون بيشتري را داشته باشند. تغيير محيط به منظور ايجاد تغييرات در رفتار از طريق ارتباط به وجود آمده، به نام اصل ا ستيگم رجي معروف است. اين اصطلاح براي اولين بار در سال 1959 و به وسيله زيست شناس فرانسوي به نام پيِرپ ول گراسه براي توضيح رفتار موريانه ها به كار برده شده است. به اين ترتيب، استيگمرجي به معني اشاره (البته غير مستقيم) براي انجام كاري خواهد بود. استيگمرجي پاي هي اصلي بسياري از حركت هاي حشرات به خصوص مورچه هاست. در جوامع مورچه اي، يك مورچه ي خاص به نام ملكه وجود دارد كه فقط مسئوليت تخم گذاري را دارد. در مقابل، ساير مورچه ها عملكرد به طور كامل متفاوتي دارند. مورچه هاي يك مجموعه، خود-ترتيب6 هستند و رفتارهاي پيچيد هي كل مجموعه فقط ناشي از رفتارهاي ساده اي است كه تك تك مورچه ها به صورت خود-ترتيب انجام م يدهند.

    الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان

    مورچه‌ها در یک حرکتِ جمعی قادر هستند مسیرِ بهینه از کلونیِ خود به سمت غذا را به دست آورند. آن‌ها بدون داشتن بینایی می‌توانند با استفاده از قدرتِ اجتماعِ خود این مسیر را پیدا کنند. دانشمندان با تحقیق و بررسیِ نحوه‌ی کار مورچه‌ها، توانستند الگوریتمی را شناسایی کنند که می‌تواند با تقریب بسیاری خوبی، چیزی نزدیک به بهینه‌ی سراسری را در یک مسئله‌ی بهینه‌سازی بیابد.

    0