×
 • پروپوزال طراحی یک سیستم توصیه گر دوستیابی ترکیبی مبتنی بر روش بیزین و جستجو مکاشفه ای در شبکه های اجتماعی

  ۲۶۷,۴۰۰ تومان

  پروپوزال ارائه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکردهای یادگیری ماشین جهت پیش بینی عوارض جانبی داروها

  ۲۶۸,۱۰۰ تومان

  پروپوزال پیش بینی مصرف برق در مناطق جنوب ایران با استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین

  ۲۵۹,۸۰۰ تومان

  پروپوزال طراحی یک سيستم پیشنهاد دهنده دوست یابی مبتنی بر ترکیب روشهای يادگيري ماشين و پیش بینی لینک

  ۲۶۸,۸۰۰ تومان
  0