×
  • پروپوزال ارائه یک روش کارامد جهت بهبود پیشنهاد دوست در شبکه های اجتماعی با استفاده از رویکرد پیش بینی لینک

    ۲۶۸,۲۰۰ تومان

    پروپوزال ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده دوست در رسانه های اجتماعی مبتنی بر پیش بینی لینک و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین

    ۲۶۵,۴۰۰ تومان
    0