پروژه پیش بینی اعتبارات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی پرسپترون (MLP) در وکا

۶۲,۲۸۰ تومان