×
  • پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

    ۵۱,۶۱۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۴۰۰ تومان
    0