×

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان
0