×
  • پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم LAD در وکا

    ۳۳,۶۱۰ تومان

    پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۴,۴۰۰ تومان
    0