×

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

۱۹,۹۰۰ تومان
0