×
  • پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۳۴,۰۴۰ تومان

    پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۳۳,۸۷۰ تومان
    0