×
  • پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم IBK در وکا

    ۵۲,۰۴۰ تومان

    پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم DECISION STUMP در وکا

    ۵۱,۸۷۰ تومان
    0