×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۷,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۷,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۴,۶۴۰ تومان
  0