×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۹,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۶۹,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۶۴۰ تومان
  0