×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۴,۷۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۶,۳۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست گوشی های هوشمند برای شناسایی فعالیت های انسان (HAR) با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۲,۲۰۰ تومان
0