پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۵۰۰ تومان