×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۶,۳۲۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۷۷,۶۴۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۷۶,۲۰۰ تومان
0