×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۶,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۷,۶۴۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست پایه اتصال با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۷۶,۲۰۰ تومان
  0