×
  • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

    ۷۰,۳۲۰ تومان

    پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

    ۷۵,۸۴۰ تومان
    0