×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم KNN در رپیدماینر

۶۷,۲۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست میزان جاذبه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۳,۲۰۰ تومان
0