پروژه انتخاب ویژگی دیتاست شیشه با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۷۳,۹۲۰ تومان