×

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

۵۸,۸۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

۵۸,۶۰۰ تومان

پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

۶۸,۱۰۰ تومان
0