×
 • پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم نزدیکترین همسایه KNN در رپیدماینر

  ۷۰,۵۶۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در رپیدماینر

  ۷۰,۳۲۰ تومان

  پروژه انتخاب ویژگی دیتاست دست نوشته های آنلاین با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم C4.5 در رپیدماینر

  ۸۱,۷۲۰ تومان
  0