پروژه شبیه سازی سیستم مخابرات با ۴ سرویس دهنده در ارنا(Arena)

۲۲,۸۰۰ تومان