×

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۷,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۷,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۷,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۷,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۸,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۸,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

۱۷,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتم OPTIC در وکا (weka)

۱۸,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۸,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۸,۲۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا (weka)

۱۸,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمOPTIC در وکا(weka)

۱۸,۱۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمOPTICدر وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان
0