×

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات سایت (UCI) با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست COCOMA با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

۱۸,۹۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۷۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۷,۶۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده ها با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا (weka)

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهاداربا استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا (weka)

۱۸,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRSTدر وکا(weka)

۱۸,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۸۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا (weka)

۱۸,۸۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتمFARTHEST FIRST در وکا(weka)

۱۸,۸۵۰ تومان
0