×

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۳,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کارکنان یک واحد تجاری با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۶,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری افسردگی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات دانشجویان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست بیماری مغزی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات داروها با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۳,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تنفسی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۶,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست اطلاعات محصولات با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۲۸,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست دانش آموزان با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۶,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DARPA با الگوریتم k-means در متلب (MATLAB)

۱۳,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات DDOS با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۶,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حیوانات با الگوریتم K-means در متلب (MATLAB)

۱۴,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست داده های  IRIS با الگوریتم  K-means در متلب (MATLAB)

۱۵,۹۰۰ تومان
0