×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی کاربران با استفاده از k-means در وکا (weka)

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی بار مصرفی برق با استفاده از k-means در وکا (weka)

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۷۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۱۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۳,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۲۲,۲۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۲۱,۷۰۰ تومان
0