×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۳۵,۴۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۳۴,۷۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۳۳,۶۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۳۲,۳۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی کاربران با استفاده از k-means در وکا (weka)

۳۶,۶۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی بار مصرفی برق با استفاده از k-means در وکا (weka)

۳۴,۲۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانشجویان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۲۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های مصرف انرژی خانه هوشمند با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۰۶۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست KDDCUP99 با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۴,۰۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های اطلاعات محصولات با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۳,۴۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی اطلاعات دانش آموزان با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۰۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های قیمت های بورس اوراق بهادار با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۷۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های تراکنش های دستگاه های خود پرداز(ATM) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۵,۴۸۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DARPA) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۲,۶۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست پروتئین ها با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۴,۴۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (Bat Net) بات نت با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در ریپدماینر

۳۴,۶۴۰ تومان

پروژه خوشه بندی دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۳,۹۲۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های iris با الگوریتم خوشه بندی K-MEANS در رپیدماینر

۳۴,۰۴۰ تومان
0