×

پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتمk-means در وکا(weka)

۲۲,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا(weka)

۲۲,۵۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۲,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۱,۳۵۰ تومان

پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم k-means در وکا (weka)

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی کاربران با استفاده از k-means در وکا (weka)

۲۳,۹۰۰ تومان

پروژه خوشه بندی بار مصرفی برق با استفاده از k-means در وکا (weka)

۲۱,۹۰۰ تومان
0