×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۶۱۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۷۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان
  0