×

پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۳۰۰ تومان

پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۷۰۰ تومان

پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۹۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۲,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیره وفادار بانک با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۵۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۰۰۰ تومان

پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۱۹,۳۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۰,۳۰۰ تومان

پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم پرسپترون در وکا

۲۱,۵۰۰ تومان
0