×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۶۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۲۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی مشتریان وفادار و غیر وفادار بانک با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۴,۰۰۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارتهای اعتباری با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۲,۷۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم نایوبیز در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان
  0