×

پروژه پیش بینی التهاب حاد با استفاده از الگوریتم (IB1) در وکا

۳۲,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی تبلیغات اینترنتی با استفاده از الگوریتم(IB1) در وکا

۳۲,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات باغ وحش با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۱,۳۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات بیسیم داخلی محلی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۳۱,۲۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های کیفیت شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۳۱,۰۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شراب با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۳۰,۴۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده WILT با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۰,۳۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های مشتریان عمده فروشی  با استفاده از الگوریتم (IB1 ) در وکا

۳۰,۱۲۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های تمرینات وزنه برداری با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۸,۰۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات شبکه فیشینگ  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۸۸۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده ها و حرکات بدن (PUC-RIO) با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۷۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های فیزیکی عملکردهای VICON با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۷۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات ستون فقرات با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۶۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های شناسایی کاربر از فعالیت پیاده روی با استفاده از الگوریتم IB1در وکا

۳۷,۴۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های اخبار کانال های تلویزیونی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۱۶۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه اطلاعات دانش آموزان ترکیه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۰۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های متون ترکی با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۶,۹۲۰ تومان

پروژه تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۶,۸۰۰ تومان

پروژه طبقه بندی جراحی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۶,۴۴۰ تومان

پروژه طبقه بندی مجموعه داده های آمار مسابقات تنیس  با استفاده از الگوریتم IB1 در وکا

۳۷,۵۲۰ تومان
0