پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پوسته های سنگی با استفاده از الگوریتم داگینگ (DOGGING) در وکا

۵۴,۹۲۰ تومان