×
 • پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست دارو ها با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) سرطان تنفسی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۳,۶۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) اطلاعات دانش آموزان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) قیمت های بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های تراکنش های دستگاه های خودپرداز(ATM) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (DARPA) با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات (Bot Net) بات نت با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۶۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست پروتئین با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حملات DDOS با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) دیتاست حیوانات سایت UCI با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های Iris با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۴,۲۸۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های کارت اعتباری در بانکداری الکترونیک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه طبقه بندی(پیش بینی) داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی(Neural Network) در رپیدماینر

  ۶۲,۹۶۰ تومان
  0