×
 • پروژه طبقه بندی داده های کاربران شبکه اجتماعی با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

  ۶۵,۸۴۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست پروتئین ها با الگوریتم شبکه عصبی درمتلب

  ۶۲,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۳,۹۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی تراکنش های مشکوک در کارت اعتباری در بانکداری الکتریکی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۴۲۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های iris با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۹۶۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست حملات (DDOS) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات (DARPA) با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۲۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات بات نت (Bot Net) با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری دیابت با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۴۸۰ تومان

  پروژه تشخیص دیتاست cocomo با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با الگوریتم شبکه عصبی با متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی مردان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۶,۴۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی زنان با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۵,۷۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۵۲۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان برق مصرفی با الگوریتم شبکه عصبی در متلب

  ۶۴,۲۲۰ تومان
  0