×
 • پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۶۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان دستگاه تناسلی در زنان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۰,۸۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان پروستات در مردان با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی دیتاست سرطان سینه با الگوریتم سلسه مراتبی در متلب (MATLAB)

  ۵۱,۳۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بارش باران با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های iris با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های کارت اعتباری در بانک داری الکتریکی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۶۶۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های برق مصرفی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۲۷۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم  سلسله مراتبی در وکا (weka)

  ۶۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا (weka)

  ۶۰,۷۵۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم  سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۱,۴۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان ریه با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۰,۱۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های سرطان سینه با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۰,۸۰۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۵۱,۱۹۰ تومان

  پروژه خوشه بندی داده های دیابت با استفاده از الگوریتم سلسله مراتبی در وکا(weka)

  ۶۰,۶۲۰ تومان
  0