×
 • پروژه طبقه بندی فروشگاه زنجیره ای با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری افسردگی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کارکنان یک واحد تجاری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات KDD با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۰۹۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات دانشجویان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه پیش بینی انرژی مصرفی خانه هوشمند با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۷۲۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری مغزی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات داروها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تنفسی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی اطلاعات محصولات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی دانش آموزان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی قیمت های اوراق بهادار در بازار بورس با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۴,۴۰۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات سایبری ناسا با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۴,۰۴۰ تومان

  پروژه تشخیص تراکنش های مشکوک در کارت های اعتباری با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۰۸۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات بات نت با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۸۷۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۹۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی پروتئین ها با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم ID3 در وکا

  ۶۴,۲۸۰ تومان
  0