پروژه طبقه بندی مجموعه داده های پارکینسون با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم IB3 در وکا

۶۱,۰۸۰ تومان