×
 • پروژه طبقه بندی کاربران شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات DARPA با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص حملات BOTNET با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه پیش بینی حملات DDOS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی حیوانات با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BESTFIRSTTREE) در وکا

  ۶۳,۸۰۰ تومان

  پروژه پیش بینی میزان بارش باران با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه طبقه بندی داده های IRIS با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص تقلب کارت اعتباری  با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه پیش بینی برق مصرفی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۵۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان ریه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۲۴۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان پروستات در مردان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان دستگاه تناسلی در زنان با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم اولین بهترین (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم BEST FIRST (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۳,۳۵۰ تومان

  پروژه تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم (BEST FIRST TREE) در وکا

  ۶۲,۳۶۰ تومان
  0